1. Tekst Minimer

OPPUSSING AV BAD OG VÅTROM

Vedlikeholdsarbeid knyttet til våtrom og VVS er omfattet av 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt i vedtektene: 

For alle vedlikeholdsarbeider som omfatter utskifting, utbedring, eller ny-montasje som omhandler våtrom, VVS, elektrisk anlegg og ildsted/pipe, skal andelseier kunne dokumentere at arbeidene er fagmessig utført av firma med nødvendig godkjenning/kompetanse. Bygningsmessige og søknadspliktige arbeider skal utføres i henhold til plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter i forhold til ansvarsrett og dokumentert kompetanse.  

KRAV TIL OPPUSSING AV BAD OG VÅTROM

De viktigste reglene med krav til oppussing av våtrom finnes i Forskrift om tekniske krav til byggverk. Når det gjelder lovfestede krav til våtrom er det særlig Byggteknisk forskrift TEK10 §13-20 / TEK17 §13-15 som er viktige (Byggteknisk forskrift TEK17).

VESENTLIGE ENDRINGER UTLØSER SØKNADSPLIKT

Vesentlige endringer på bad eller våtrom medfører søknadsplikt til Tromsø kommune. En slik byggemelding vil også utløse et offentlig gebyr for søknaden som leveres. Søknaden må gå gjennom et godkjent foretak, eksempelvis rørlegger. Søknaden skal inneholde ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende. Firmaet må også være godkjent av kommunen for å få nødvendig ansvarsrett. Arbeid kan ikke påbegynnes før en søknad er godkjent av kommunen. Når arbeidet er ferdig utført skal det utstedes ferdigattest fra firmaet som er ansvarlig søker. 

Andelseier har alltid ansvar for at arbeidene utføres er lovlig og korrekt. Andelseiere som utfører arbeid selv eller med ikke godkjent arbeidskraft, kan stilles erstatningsansvarlige. Bestiller og utførende kan bøtelegges dersom en søknad ikke er godkjent selv om arbeid på bad eller våtrom er forskriftsmessig utført. Hvis regelverket ikke er fulgt eller uopprettelige skader oppstår som følge av arbeidet, kan dette medføre bøter. I tillegg vil man kunne få problemer ved eieroverdragelse, der ny eier vil ha en god mangelsak og grunnlag for et økonomisk krav mot selger av boligen dersom våtrommet ikke følger kravene i teknisk forskrift. 

DETTE MÅ DET SØKES OM:

 • Vesentlig endring eller fornying av fuktsperre.
 • Installering, endring eller reperasjon av skjulte rør.
 • Ettermontering og utskifting av sluk i bygningsdel som skille mot annen bruksenhet eller branncelle.
 • Hulltaking eller gjennomføring av vann- og avløpsledninger i våtsoner i våtrommet. 

DETTE KAN UTFØRES UTEN Å SØKE: 

 • Installere toalett med og uten innebygd sisterne, dersom utstyret ikke berører våt sone og kobles til eksisterende rørledninger.
 • Installering, reperasjon eller endring av sanitæranlegg som ikke berører mebran i våtsoner. 
 • Montering av vannstoppventil og vannmåler. 
 • Installering av ny eller utskifting av eksisterende varmtvannsbereder,
 • Omtrekking og utskifting av innerrør i rør-i-rørsystemer som ikke er i konflikt med våtsone. 
 • Skifte eller installasjon av oppvaskmaskin/ismaskin/kaffemaskin og liknende utstyr. 
 • Skifte av armatur, selv om dette berører våtsone, så lenge eksisterende rør og koblinger benyttes.